Recht van inzage

Het recht van inzage was al verwerkt in de Wbp, maar is binnen de AVG verder uitgebreid. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

  • De verwerkingsdoeleinden
  • De betrokken persoonsgegevens
  • De ontvangers van de persoonsgegevens, in het bijzonder ontvangers in derde landen
  • De bewaartermijnen of criteria om te bewaren
  • Het recht op rectificatie en verwijdering
  • Het recht op bezwaar maken t.a.v. de verwerking
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit
  • Het aangeven van de geraadpleegde bronnen, buiten de betrokkene om
  • Of er geautomatiseerde besluitvorming plaats vindt

Dit is uitgewerkt in artikel 15 van de AVG.

De AVG is in deze behoorlijk duidelijk en laat weinig in het grijze gebied met betrekking tot het recht van inzage. Het recht van inzage betekent meer dan bovenstaande voor uw organisatie. Als organisatie ben je verplicht om deze gegevens binnen een redelijke termijn te “leveren”. Een redelijke termijn lijkt nu te zijn bepaald op 1 maand. Dit klinkt als een luxe, maar schijn bedriegt vaak.

Het begint bij te weten waar u de informatie binnen uw organisatie opslaat, is dit op meerdere digitale plaatsen of centraal? Zit er informatie in mailboxen (inbox, verzonden, verwijderd)? Wie kan er bij de informatie en kunnen ze deze ergens anders opslaan, zoals op een usb stick, lokale schijven, third party opslag? Datamapping kan een goede oplossing hiervoor zijn, dit bespreken in een van de komende artikelen.

Nadat u inzichtelijk heeft waar de informatie zich binnen en buiten (maar u blijft verwerkingsverantwoordelijke) zich bevindt, heeft u al een goede stap in de juiste richting gezet.
Een tweede goede stap kan een verwerkingsregister zijn, waarin u vastlegt welke data u voor welke doeleinden en in welke processen verwerkt.

Het recht op inzage geeft direct recht op rectificatie. Hoe gaat u dit organiseren en zorgen dat de gecorrigeerde data juist is en correct wordt verwerkt. Maar ook moet u er voor zorgdragen dat u de data corrigeert die u met verwerkers heeft gedeeld.