Weblogs

De AVG, daar optimaliseer je processen mee!

Wat opvalt is niet dat de AVG de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt en er steeds meer over wordt bericht. Maar dat de tendens in de berichtgeving negatief lijkt te zijn en er wordt veel meer over de onmogelijkheden en angstbeelden wordt geschreven dan over de mogelijkheden en kansen die de AVG biedt. Efficiency […]

Lees meer >>

De Functionaris Gegevensbescherming

Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben we er een nieuwe functie bij namelijk de Functionaris Gegevensbescherming (FG) of ook wel de Data Protection Officer genoemd (DPO). Met een nieuwe functie komen er een aantal vragen op, waaronder: Wat gaat de FG doen Wanneer heb je een FG nodig Moet de FG […]

Lees meer >>

Awareness AVG, daar red je privacy van je klanten mee!

Informatie is altijd beschikbaar en daarmee kwetsbaar. Daarnaast is er een grote mate van versmelting gaande op het fysieke en digitale vlak. Veiligheid van de persoonsgegevens is in grote lijnen afhankelijk van een tweetal factoren. Een belangrijke factor is uw ICT omgeving. Vragen hierbij zijn onder andere; is uw IT up-to-date, heeft u end-to-end protection en […]

Lees meer >>

AVG Kennisgevingsplicht

Binnen de AVG kennen we de kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking (artikel 19). Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke (de originele ontvanger van de gegevens) iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis stelt van: Rectificatie van de persoonsgegevens Verzoek tot wissing van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid) Beperking van […]

Lees meer >>

(D)PIA

Binnen de AVG wordt er gesproken over een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of te wel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of een Privacy Impact Assessment (PIA). Deze termen worden door elkaar gebruikt maar zijn gelijk aan elkaar, wij hanteren DPIA. Met de uitvoering van een DPIA brengt u op een efficiënte wijze de privacy risico’s binnen uw […]

Lees meer >>

Datamapping! Weet u waar de informatie binnen uw organisatie is?

In  mijn vorige artikelen heb ik onder andere de rechten van data-subjecten (natuurlijke personen) beschreven. Dit betekent in het kort dat natuurlijke personen het recht hebben om hun gegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te laten verwijderen (dit laatste alleen als er geen juridische grondslag is voor het bewaren). Omdat organisaties […]

Lees meer >>

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Binnen de AVG/GDPR heeft u als data-subject het recht op gegevenswissing, dit staat beschreven in artikel 17. “De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is” De […]

Lees meer >>

Recht van inzage

Het recht van inzage was al verwerkt in de Wbp, maar is binnen de AVG verder uitgebreid. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende […]

Lees meer >>